تعریف ناگویی هیجانی

ناتوانی در پردازش شناختی اطلاعات هیجانی و تنظیم هیجـان‌هـا، ناگویی هیجـانی نامیـده مـی‌شـود.

نـاگویی هیجـانی سـازه‌ای اسـت چنـدوجهـی متشـکل از دشـواری در شناسـایی احساسـات و تمایز بـین احساسات و تهییج‌هـای بـدنی مربـوط بـه انگیختگـی هیجـانی؛ دشـواری درتوصـیف احساسـات بـرای دیگران؛ قدرت تجسم محدود که بر حسب فقر خیالپردازيی‌ها مشخص می‌شود؛ سبک شناختی عینی(غیر تجسمی)، عملگرا و واقعیت‌مدار یا تفکر عینی.

افراد مبـتلا بـه ناگویی هیجانی، تهییج‌های بدنی بهنجار را بزرگ می‌کنند، نشانه‌های بدنی انگیختگی هیجانی را بـد تفسـیر می‌کنند، درماندگی هیجانی را از طریق شکایت‌های بدنی نشان می‌دهند و در اقدامات درمانی به دنبال درمان نشانه‌های جسمانی هستند.

رابطه الکسی‌تایمیا با دیگر پارامترها

رابطه بین ناگویی هیجانی با افسردگی، اضطراب، شماری از اختلال‌های روانی و بدنی، هوش هیجانی، بهزیستی روانشناختی، خلاقیت هیجانی، افسردگی، اعتیاد به اینترنت و فضای اجتماعی مجازی در بسیاری مطالعات مورد بررسی و تایید قرار گرفته است.

مشکلات ناشی از ناگویی هیجانی

پژوهش‌ها نشان داده‌اند که افراد مبتلا بـه نـاگویی هیجـانی در شناسایی صحیح هیجان‌ها از چهره دیگران مشکل دارند.

و ظرفیت آنها برای همدردی با حالت‌های هیجانی دیگران محـدود اسـت. همچنین ناگویی هیجانی می‌تواند مشکلات بین شخصی دانشجویان را در زمینـه‌هـای قاطعیت، مردم‌آمیزی، صمیمیت، و مسئولیت‌پذیری پیش‌بینی کند.

مقیاس ناگویی هیجانی تورنتو (FTAS-20)

مقیاس ناگویی هیجانی تورنتو یک آزمون 20 سوالی اسـت و سـه زیرمقیـاس دشـواری در شناسـایی احساسـات (شـامل 7 مـاده)، دشواری در توصیف احساسات (شامل 5 ماده)، و تفکر عینی (شامل 8 ماده) را در اندازه‌های پنج درجـه‌ای لیکرت از نمره 1 (کاملا مخالف) تا نمره 5 (کاملا موافق) می‌سنجد. یک نمره کل نیز از جمع نمره‌های سه زیرمقیاس برای ناگویی هیجانی کلی محاسبه می‌شـود. ویژگـی‌هـای روانسنجی مقیـاس نـاگویی هیجـانی تورنتو ـ 20 در پژوهش‌های متعدد بررسی و تأیید شده است.

منابع

بشارت، محمدعلی(1۳88) ناگویی هیجانی و مشکالت بین شخصی. مطالعات تربیتی و روان شناسی.

بشارت، محمدعلی(1۳۹2) مقیاس ناگویی هیجانی تورنتو: پرسشنامه, روش اجرا و نمره‌گذاری.

روانشناسی تحولی(روانشناسان ایرانی).

اشتراک گذاری:
نمایش دیدگاه ها (0)

دیدگاهتان را بنویسید