اختلالات روانشناسی

اختلالات روانشناسی

معرفی کتاب همیشه ناراضی ها یا چگونه با افراد کنترل گر کنار بیاییم؟

کتاب همیشه ناراضی‌ها اثر نیل لاوندر و آلن کاوائیولا و ترجمه شهره فامیل دردشتی از انتشارات اسبار، با نام اصلی Impossible to please: how to deal with perfectionist coworkers, controlling
اختلالات روانشناسی

ناگویی هیجانی (Alexithymia) چیست؟

تعریف ناگویی هیجانی ناتوانی در پردازش شناختی اطلاعات هیجانی و تنظیم هیجـان‌هـا، ناگویی هیجـانی نامیـده مـی‌شـود. نـاگویی هیجـانی سـازه‌ای اسـت چنـدوجهـی متشـکل از دشـواری در شناسـایی احساسـات و تمایز بـین
اختلالات اضطرابی

اضطراب موفقیت: تحلیل روانشناسی فیلم “برادران لیلا”

«در خانواده‌های کم‌درآمد، علی‌الخصوص در‌جوامع شرقی، در اغلب موارد اعضا از کسب موفقیت و حتی کسب و آرزوی آن دچار اضطراب می‌شوند و‌ معمولا این اضطراب نیروی به وجود آورنده