مفاهیم روانشناختی

اختلالات روانشناسی

ناگویی هیجانی (Alexithymia) چیست؟

تعریف ناگویی هیجانی ناتوانی در پردازش شناختی اطلاعات هیجانی و تنظیم هیجـان‌هـا، ناگویی هیجـانی نامیـده مـی‌شـود. نـاگویی هیجـانی سـازه‌ای اسـت چنـدوجهـی متشـکل از دشـواری در شناسـایی احساسـات و تمایز بـین