تحلیل فیلم

اختلالات اضطرابی

اضطراب موفقیت: تحلیل روانشناسی فیلم “برادران لیلا”

«در خانواده‌های کم‌درآمد، علی‌الخصوص در‌جوامع شرقی، در اغلب موارد اعضا از کسب موفقیت و حتی کسب و آرزوی آن دچار اضطراب می‌شوند و‌ معمولا این اضطراب نیروی به وجود آورنده